Cięcia pielęgnacyjne - co jest ich celem

Cięcie pielęgnacyjne lasu ma na celu regulowanie zagęszczenia. Jest to istotne, ponieważ dzięki temu powstaje niezbędna przestrzeń życiowa dla kolejnego rozwoju drzewostanu. Ponadto kształtuje się w ten sposób klimat wnętrza lasu, który ma pozytywny wpływ na oczyszczanie się drzew z dolnych gałęzi i poprawianie jakości drewna. Dodatkowo zwiększa się różnorodność biologiczna w dolnych warstwach lasu.

Poprzez cięcia pielęgnacyjne następuje regulacja składu gatunkowego, a także utrwalanie i wytwarzanie budowy piętrowej i pożądanej formy zmieszania. Dzięki odpowiedniemu wykonaniu pielęgnacyjnego cięcia lasu wyróżnia się te najbardziej wartościowe składniki drzewostanu i tworzy się naturalna różnorodność biologiczna.

Cięcia pielęgnacyjne mają również na celu poprawienie biologicznej odporności lasu oraz stanu sanitarnego. Co więcej, poprawia się jakość drzew oraz mikroklimat i zdolności retencyjnych gleb. Pamiętajmy, że bez różnicy na to, jakie cięcia pielęgnacyjne są wykonywane, w konkretnych drzewostanach przeprowadza się cięcia sanitarne i cięcia sanitarno-selekcyjne, jeśli zajdzie taka potrzeba. Marzysz o kawałku lasu przed domem? Sprawdź także ten artykuł o popularnych rodzajach drzew iglastych do ogrodu.

Pielęgnacyjne cięcie lasu - jakie są rodzaje cięcia

W zależności od tego, w jakim wieku jest drzewostan, wyróżnia się cięcia czyszczenia i trzebieże. Czyszczenia to zabiegi pielęgnacyjne wykonywane w trakcie uprawy i młodnika, które mają na celu poprawić jakość hodowlaną drzewostanu. Wyróżnia się tutaj czyszczenia wczesne i późne. Bez różnicy, czy są to czyszczenia wczesne, czy późne, priorytetem są względy hodowlane.

Czyszczenia wczesne mają na celu usunięcie wadliwych przerostów lub przedrostów, a dodatkowo przerzedzenie zbyt gęstych partii samosiewów i siewów. Podczas czyszczenia wczesnego usuwa się chore, obumarłe lub obumierające drzewka. Co więcej, usuwa się albo przyhamowuje się wzrost niepotrzebnych domieszek, które zagłuszają gatunek główny lub pożądane domieszki. Taki typ czyszczenia łagodzi też różnice wysokości na granicach grup lub kęp, które różnią się składem gatunkowym.

Czyszczenia późne polepszają warunki rozwoju drzew o dobrej jakości hodowlanej i dlatego stosuje się selekcję pozytywną. Warto wiedzieć, że podczas czyszczenia późnego wyznacza się drzewa o niekorzystnych cechach, a także drzewa, które przeszkadzają drzewom prawidłowym i dorodnym.

Następnie usuwa się wyznaczone drzewa. Kolejnym etapem jest konna lub ręczna zrywka drewna. Jeśli drewno jest złej jakości, wtedy niestety nie jest wykorzystywane do niczego, a podlega naturalnej utylizacji. Właśnie dlatego czyszczenia w lesie są bardzo ważne, bo poprawiają rozwój lasów.

O czym pamiętać, przeprowadzając cięcia pielęgnacyjne - trzebieże

Trzebież to zespół czynności hodowlanych, które związane są z pielęgnowaniem lasu. Celem trzebieży jest właściwe i regularne usuwanie nadmiaru drzew z drzewostanu, ze względu na wzrost potrzeb życiowych roślin. Właśnie w ten sposób poprawiane są warunki rozwoju i wzrostu drzew. Pamiętajmy jednak o tym, że w ten sposób zmienia się środowisko atmosferyczne i glebowe. Dlatego podczas trzebieży usuwa się drzewostan, który jest niepożądany ze względów gospodarczych.

Zabiegi te wpływają na wzrost pozostałych drzew w drzewostanie, ponieważ zmniejszają konkurencję na składniki pokarmowe, wodę i światło. Co więcej, przyspieszają rozkład materii organicznej przez zwiększenie dopływu ciepła i światła do gleby. Dzięki trzebieżom zwiększa się przyrost miąższości drzew. Warto wiedzieć, że trzebieże nie polegają jedynie na usuwaniu wadliwych i chorych drzew, ale mają wpływ na całe ekosystemy i wzajemne oddziaływania w nich.

Warto wiedzieć, że tak jak w przypadku czyszczenia, wyróżnia trzebież wczesną i późną. Trzebież wczesna wykonywana jest na drzewostanach o energicznym przyroście wysokościowym. Takie cięcia wykonuje się co 3-5 lat. Głównym ich celem jest polepszenie jakości drewna przez usunięcie wadliwych drzew, ale również poprawa właściwego przebiegu oczyszczania pni z gałęzi.

Co więcej, trzebież wczesna zabezpiecza najbardziej wartościowe składniki drzewostanu, poprawia stan sanitarny i biologiczną odporność drzewostanu. Dzięki takim zabiegom zwiększa się przyrost miąższości drzew i polepszają się warunki do rozkładania związków organicznych.

Trzebież późna wykonywana jest w dojrzewających drzewostanach, w których korony drzew się stale rozluźniają, co ma wpływ na stan biologiczny gleby i zmiany fitoklimatyczne. Zabiegi te nie są tak często wykonywane, jak trzebieże wczesne, bo powtarza się je co 5-8 lat, a w niektórych przypadkach nawet co 10 lat. Pamiętajmy o tym, że to, jak intensywne ma być cięcie, zależy od tego, jaki wiek rębny ma drzewostan.

Zadaniem trzebieży późnych jest skrócenie czasu produkcji drewna, poprawienie roli ochronnej lasu, przygotowanie drzewostanu do naturalnego odnawiania się, a także dostarczanie drewna o dużo większych wartościach technicznych. Nie zapominajmy też o tym, że trzebież wykonywana jest po to, by możliwości wytwórcze siedliska były bardziej intensywnie, a jest to możliwe dzięki większej intensywności ciepła, światła i wilgoci, która dociera do dna lasu.

ikona podziel się Przekaż dalej